آنودایز نرمال

آنادایز نرمال آلومینیوم با کارکرد عایق الکتریکی