آنودایز آبی کاربنی

آنودایز رنگی با طیف گوناگون از رنگهای شاد
اسفند ۱۱, ۱۳۹۵

آنودایز آبی کاربنی فرز کف تراش